Zatrudnienie zewnętrzne

Zatrudnienie zewnętrzne... i zapominasz o pracownikach

Jak ta usługa działa…    

Usługa outsourcingu siły roboczej, określana przez nas jako „zatrudnienie zewnętrzne”, to kluczowy element oferty Envistar. Rozwiązanie to jest dedykowane dla średnich i dużych przedsiębiorstw, które poszukują odpowiednio wykwalikowanej sił roboczej, a jednocześnie zależy im na utrzymaniu w ryzach kosztów pracy oraz na uniknięciu biurokracji towarzyszącej zatrudnianiu pracowników. Personel Envistar wykonuje powierzone mu zadania pod nadzorem klienta i w ramach jego struktury organizacyjnej, na równi z pracownikami własnymi klienta, dzięki czemu możliwe jest zachowanie standardów jakościowych obowiązujących w firmie naszego zleceniodawcy.

W ramach usługi zatrudnienia zewnętrznego Envistar bierze na siebie następujące zadania:

 • Rekrutacja pracowników o kwalifikacjach spełniających oczekiwania naszego klienta, w tym rekrutacja uzupełniająca w związku z naturalną rotacją personelu.
 • Zatrudnienie pracownika (badania lekarskie, szkolenia ogólne BHP, zakup odzieży roboczej).
 • Obsługa księgowa, kadrowa i płacowa pracy, w tym zawsze terminowa wypłata wynagrodzeń dla personelu (Envistar jako pracodawca odpowiada za wszystkie sprawy wynikające ze stosunku pracy z wybraną przez naszego klienta osobą).
 • Szkolenia podnoszące kwalifikacje (w zakresie uzgodnionym z klientem) oraz pakiet socjalny (nie obciążający budżetu klienta).
 • Odpowiedzialność za pracownika przed instytucjami kontrolnymi, w tym Państwową Inspekcją Pracy.

Klient korzystający z usługi zatrudnienia zewnętrznego jest zobowiązany do:

 • Zapewnienia personelowi Envistar warunków pracy nie gorszych, niż zapewniane własnym pracownikom (przerwy w pracy, zaplecze socjalne itp.).
 • Zapewnienia instruktaży stanowiskowych BHP i szkoleń niezbędnych dla właściwego wykonywania zadań na danym stanowisku pracy.
 • Terminowego regulowania zapłaty za realizowany kontrakt (wymóg prawny), przy czym ze strony Envistar możliwe jest ustalenie odroczonych terminów płatności.

Podsumowując, współpraca z nami przebiega w oparciu o następujący schemat kooperacji:

Envistar oferuje swoim klientom ulgi w obowiązkowych opłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (tzw. Odpisy PFRON), dzięki czemu faktyczny koszt naszej usługi ulega zmniejszeniu nawet do 50% wartości faktury. Jesteśmy jednym z nielicznych na rynku podmiotów oferujących aż tak wysoką korzyść finansową dla naszych zleceniodawców.

Ile nasza usługa kosztuje?

Wysokość wynagrodzenia Envistar uzależniona jest od ustalonego z klientem poziomu wynagrodzeń personelu etatowego naszej firmy, świadczącego daną usługę. Wpływ ma tu również dostępność zasobów siły roboczej. Pensje pracowników Envistar są oczywiście z kolei pochodną stawianych im wymagań (wykształcenie, doświadczenie, unikalne umiejętności itp.). Inaczej kształtować się będzie wynagrodzenie dla pracownika fizycznego, a inaczej dla osoby o specjalistycznych kwalifikacjach.

Kiedy jednak weźmiemy pod uwagę proponowany przez nas poziom ulgi w opłatach na PFRON w wysokości 50% kwoty faktury netto, może okazać się, że nawet „bardzo droga” siła robocza w rzeczywistości generuje dla naszych klientów koszty niemal symboliczne. Obrazuje to poniższa, przykładowa kalkulacja:

Jak widać, koszt naszej usługi jest niższy od usług obcych zlecanych innym podmiotom, czy też osobom zatrudnianym w formie umowy cywilnoprawnej (zlecenie, dzieło). Jeśli zainteresowała Ciebie nasza oferta w zakresie zatrudnienia zewnętrznego, zachęcamy do kontaktu z nami. Chętnie przedstawimy szczegółowe warunki współpracy, a także przygotujemy wiążącą ofertę cenową. Potrzebne nam będą w tym celu:

 • skrótowy opis zakresu obowiązków powierzanych naszym pracownikom i planowane miejsce pracy (miejscowość)
 • ewentualne uciążliwości występujące na danym stanowisku pracy
 • przeciętny poziom wynagrodzeń osób wykonujących w Twojej firmie powyższe obowiązki
 • liczba etatowych pracowników Twojej firmy oraz wysokość składek odprowadzanych co miesiąc do PFRON

 

 

Zachęcamy do kontaktu z naszym przedstawicielem:

Andrzej Zwolan

a.zwolan@reverse.biz.pl | 887 092 915

Skorzystali z naszych usług